Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej "NIO-PIB Oddziałem w Gliwicach", jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje NIO-PIB Oddział w Gliwicach, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, NIO-PIB Oddział w Gliwicach powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do NIO-PIB w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44-102 Gliwice;
 • złożyć osobiście w Kancelarii NIO-PIB Oddziału w Gliwicach: adres jak wyżej;
 • przesłać e-mailem na adres: onkologia@io.gliwice.pl;
 • przekazać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /coigliwice/SkrytkaESP.

Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Gliwicach może odmówić udostępnienia informacji publicznej w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Załączniki